Anbi

A) Algemene gegevens
Naam: De Gereformeerde Kerk (hersteld)
Plaats: Opeinde en omstreken
Tel. scriba: 0512-546221
RSIN: 818569657
Website: www.dgkopeinde.nl
E-mail: scriba@dgkopeinde.nl
Adres: Kommisjewei 25
Postcode: 9218PC
Bankrekeningnr.: NL11 RABO 0177 4417 63 ten name van De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o.

De kerk, zoals hierboven genoemd, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de De Gereformeerde Kerken (hersteld).
Deze gemeente bezit rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek.

B) Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen met gelijkheid van stemmen. Binnen het bestuur bestaan de functies van preses en scriba. Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

C) Doelstelling/visie
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

D) Beleidsplan
Het onderhouden van de wekelijkse openbare erediensten ter versterking van het geloof, het houden van catechisaties aan de jeugd, het houden van verenigingen en het bieden van hulp en ondersteuning aan hulpbehoevenden.

E) Beloningsbeleid
De koster ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De leden van de kerkenraad (het bestuur) en leden van de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Door de boekhouder wordt bijgehouden hoeveel onkosten er per bestuurder zijn vergoed.

F) Verslag Activiteiten
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke commissies waaronder een commissie van beheer en een kascontrole commissie.

G) Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven.

Jaarrekening kerk 2018 Begroting 2019
Vrijwillige bijdragen € 44.710 € 45.000
Overig ontvangsten € 21.600 € 19.000 +
Totaal Baten € 66.310 € 64.000
Totaal Lasten € 51.106 € 61.492
Overschot / Tekort € 15.204 € 2.508


Jaarrekening diaconie 2018 Begroting 2019
Totaal Baten € 6.794 € 5.300
Totaal Lasten € 4.335 € 3.015
Overschot/Tekort € 2.460 € 2.285


Aan de kerkleden wordt elk jaar hun bijdrage gevraagd voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente bezit vermogen in de vorm van een kerkgebouw en geldmiddelen.
De opbrengsten van dit vermogen (verhuur kerkgebouw en rente geldmiddelen) zijn opgenomen onder de overige ontvangsten.

De lasten bestaan uit het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdienste (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), uit kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers vergoeding koster en onkostenvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkverband. Deze laatste kosten worden geheven via quota.

Een groot deel van het overschot wordt gespaard voor een eventueel te beroepen predikant.

Voor het onderhoud van het kerkgebouw ontvangen wij een onderhoudssubsisie omdat het kerkgebouw een rijksmonument is.